Všeobecné podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o pronájmu vozidla, uzavřenou téhož dne mezi pronajímatelem a nájemcem (dále jen „smlouva o pronájmu vozidla“)
2. Předmětem těchto smluvních podmínek je pronajaté vozidlo určené ve smlouvě o pronájmu vozidla.
3. Tyto smluvní podmínky dále určují smluvním stranám základní práva a povinnosti vznikající uzavřením smlouvy o pronájmu vozidla a upravují souhlas nájemce se zpracováváním jeho osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


II. Práva a povinnosti nájemce

1. Nájemce je oprávněn předat vozidlo, jež je předmětem těchto smluvních podmínek, třetí osobě pouze s písemným souhlasem pronajímatele. 2. Nájemce je povinen po dobu trvání pronájmu vozidla, jenž je předmětem těchto smluvních podmínek, pečovat o toto svěřené vozidlo s péčí řádného hospodáře, pravidelně provádět běžnou kontrolu technického stavu vozidla a stavu provozních kapalin. V případě, že nájemce objeví nebo by s vynaložením přiměřeného úsilí měl objevit na technickém stavu vozidla nebo na stavu provozních kapalin zjevnou vadu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat pronajímatele, který závadu odstraní. To neplatí pro stav pohonných hmot, který je nájemce po dobu trvání smlouvy o pronájmu doplňovat na vlastní náklady. Neseznámí-li nájemce pronajímatele o závadách uvedených výše v tomto odstavci, ručí za případné poškození pronajatého vozidla, jež bylo touto vadou způsobeno.
3. Nájemce nese odpovědnost za veškeré přestupky, jež byly vozidlem, které je předmětem těchto smluvních podmínek, v době trvání smlouvy o pronájmu spáchány.
4. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo, jenž je předmětem těchto smluvních podmínek, čisté a ve stavu, v jakém bylo vozidlo při převzetí nájemcem, a to s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
5. Nájemce je povinen předat pronajímateli vozidlo, jenž je předmětem těchto smluvních podmínek, do času a data, které jsou uvedeny ve smlouvě o pronájmu vozidla jako čas a datum vrácení vozidla.

III. Práva a povinnosti pronajímatele

1. Na upozornění nájemce je pronajímatel povinen bez zbytečného odkladu odstranit závady na vozidle, které brání jeho řádnému užívání nebo by svou povahou mohli vozidlo poškodit, jak je uvedeno v čl. II odst. 2. těchto smluvních podmínek
2. V případě, že nájemce nesplní svou povinnost vyplývající z čl. II odst. 5 těchto smluvních podmínek, a to ani po telefonické výzvě na telefonní číslo nájemce, které je uvedeno ve smlouvě o pronájmu vozidla, vyhrazuje si pronajímatel právo odtáhnout vozidlo, jenž je předmětem těchto smluvních podmínek, na náklady nájemce.

IV. Sankce

1. Pro případy nedodržení povinnosti nájemce uvedené v článku II odst. 5 těchto smluvních podmínek se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1000,- Kč za každý započatý den následující po dni vrácení vozidla, uvedeného ve smlouvě o pronájmu vozidla. Tato smluvní pokuta je splatná do týdne, a to do rukou pronajímatele nebo na bankovní účet pronajímatele, jehož číslo je uvedeno ve smlouvě o pronájmu vozidla.
2. Nevrátí-li nájemce vozidlo, jenž je předmětem těchto smluvních podmínek, ve stavu, který je uveden v čl. II odst. 4 těchto smluvních podmínek, bude stav vozidla vrácen do původního stavu na náklady nájemce. Vyúčtování za úkony na vozidle popsané výše v tomto odstavci je splatné do týdne ode dne vystavení vyúčtování.
3. Pronajímatelem doložené doklady o zaplacení pokut za přestupky spáchané v době uvedené v čl. II odst. 3 těchto smluvních podmínek je nájemce povinen zaplatit v hotovosti do rukou pronajímatele nebo na bankovní účet uvedený ve smlouvě o pronájmu vozidla.
4. Nájemce byl seznámen se skutečností, že náklady na úkon odtahu vozidla podle čl. III odst. 2 těchto smluvních podmínek, sestávají z platby za výjezd dvou zaměstnanců v ceně 2000,- Kč a 20,- Kč za každý účelně ujetý kilometr odtahu.

V. Závěrečná ujednání

1. Nájemce bere na vědomí, že bude pronajímatel v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávat uchovávat jeho osobní údaje za účelem evidence klientů, k čemuž mu uděluje své svolení. Nájemce bere na vědomí i skutečnost, že je vozidlo, které je předmětem těchto smluvních podmínek, monitorováno systémem GPS.
2. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, souhlasí s ní v celém jejím rozsahu, že byla tato smlouva uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

 

Kompletní ukázka smlouvy ke stažení ZDE